Řešení potíží by mělo být provedeno postupnými kroky k identifikaci a řešení problémů s frézováním. Problémy lze rozpoznat podle předčasných poškození řezných hran vyměnitelných destiček, vzhledu obrobku, hluku stroje nebo jeho vibrací a vzhledu řezného nástroje. Úspěšné odstraňování problémů vyžaduje správné rozpoznání problému a následně provést všechna potřebná nápravná opatření.

  • - Při odstraňování potíží budem brát v potaz:
  • - Materiál řezného nástroje (stupeň)
  • - Fréza / adaptér
  • - Stroj
  • - Obrobek
  • - Nastavení / nastavení

 

Tato část zmiňuje o možné příčiny potíží a bude doporučovat nápravná opatření pro každou z uvedených pěti oblastí. Nezapomeňte, že pokud se současně podnikne více než jeden krok, skutečná příčina problému se nikdy nemůže objevit. Vždy proveďte  jedno opravné opatření. Postupujte v krocích.

Problémy a řešení spojená s řeznými hranami vyměnitelných destiček

Drolení řezných hran

Neškolenému oku připomíná běžné opotřebení řezných hran. Normálním opotřebení mají jemný, hladký vzorec opotřebení, zatímco oštípaná a odrolená destička má zubatý, nerovný povrch. Drolení může být také způsobeno druhotným řezáním špon. Dobrým příkladem jsou drážkovací operace, kdy odvod špon kvůli prostoru nemůže být dobře zajištěn. V tomto případě dochází ke spojování špon. Ve většině případů problém vyřešíte tím, že se změníte destičku za destičku tvrdší jakosti nebo destičku s jinou fazetkou. Můžete také změnit 90° frézu za frézu s menší úhlem nastavení.

PŘÍČINY

- Chvění.

- Nevhodná fazetka řezné hrany.

- Nevhodná jakost karbidu.

- Vytvořený nárůstek.

- Špatně zvolený posuv.

- Druhotné řezání špon.

OPATŘENÍ

- Zkontrolujte tuhost celého systému - stroj - nástroj - obrobek.

- Zkontrolujte správné upnutí frézy.

- Použijte destičku s jinou fatektou.

- Použijte houževnatější jakost karbidu.

- Snižte posuv na zub.

- Zkuste použít frézu s jiným úhlem nastavení.

- Zajistěte tlakem vzduchu nebo chladící kapaliny odvod třísek.

 

Poškození destičky v místě předcházejícího průchodu (v místě hloubky řezu)

Lokální odštípání a opotřebení na řezné hraně destičky v místě styku s hranou materiálu, která vznikla minulým řezem. Odštípání je primárně způsobeno stavem materiálu obrobku. Materiálové podmínky, které jsou náchylné k tomuto typu poškození destiček jsou: materiály s abrazivní povrchovou úpravu obrobku, žáruvzdorných slitin např. Inconel, u materiálů jejichž vnější povrchová vrstva se vytvrdila v důsledku předchozího obrábění nebo tepelně zpracovaný materiál nad 55 HRC.

 

PŘÍČINY

- Fréza s nevhodným úhlem nastavení.

- Nevhodně zvolená jakost karbidu.

- Špatný posuv.

- Špatná řezná rychlost.

- Špatně zvolená fazetka.

- Špatně naprogramovaný stroj.

OPATŘENÍ

- Použijte frézu s menším úhlem nastavení.

- Použijte odolnější jakost karbidu.

- Snižte posuv na zub.

- Snižte řeznou rychlost.

- Použijte destičku s jinou fazetkou.

- Měňte hloubku řezu.

 

Teplotní zlomy a praskliny

Tyto praskliny probíhají kolmo k řezné hraně vložky a jsou způsobeny extrémními teplotními výchylkami při frézování. Různá tloušťka třísky také mění teplotu během řezu. Když destička opustí řez, proudění vzduchu nebo chladiva rychle destičku ochladí vložku před tím, než znovu vstoupí do nového řezu. Tyto teplotní změny vytvářejí tepelné destičky namáhají, což může vést k tepelným prasklinám. Neškolený pracovní k může tyto teplotní praskliny zaměnit s drolením řezných hran viz. bod 1.

PŘÍČINY

- Řezná rychlost.

- Chlazení.

- Špatně zvolená jakost karbidu.

OPATŘENÍ

- Snižte řeznou rychlost a pravděpodobně i posuv na zub.

- Vypněte chlazení.

- Použijte povlakovanou jakost karbidu určenou pro obrábění s chlazením.

 

Problém tvorby nárůstků

Tento stav je způsoben přilnavostí vrstev materiálu obrobku k hornímu povrchu destičky. Vytvrzené kusy přilepeného materiálu se periodicky uvolňují a zanechávají nepravidelně tvarované prohlubně podél břitu. To způsobí poškození obrobku i destiček. Řezné síly se také zvýší kvůli vytvořeným nárůstkům na břitu.

PŘÍČINY

- Příliš nízká řezná rychlost.

- Příliš malý posuv.

- Nedostatečné chlazení.

- Chybně zvolená jakost karbidu.

- Chybně zvolená fazetka destičky.

OPATŘENÍ

- Zvyšte řeznou rychlost.

- Zvyšte posuv.

- Chlaďte mlhou nebo proudem kapaliny abyste se vyhnuli přilnutí třísek, zejména při frézovaní korozivzdorných nebo hliníkových slitin.

- Použijte ostré destičky s PVD povlakem, případně broušené destičky.

- Při frézování neželezných materiálů dosáhnete vysokých rychlostí s destičkami s pájeným diamantem.

 

 

Problém tvorby žlábku

Relativně hladký, pravidelný, žlábek se vytváří na čelní ploše vložky. Toto opotřebení nastává dvěma způsoby:

- Materiál přilepený k horní ploše destičky se uvolní a odnese sebou drobné části řezné destičky.
- odcházející třísky vytvářejí třením teplo nad horní hranou destičky. N
ahromadění tohoto tepla destičku za řeznou hranou měkčí a způsobuje odpadávání malých částeček destičky, dokud se nevytvoří žlábek. Při frézování se tvorba žlábku zřídka vyskytuje, ale může se objevit při obrábění určitých ocelí a litiny. Pokud se žlábek stále zvětšuje, hrozí nebezpečí, že se břit odlomí.

PŘÍČINY

- Špatně zvolená jakost karbidu.

- Příliš vysoká řezná rychlost.

- Špatně zvolená fazetka.

- Špatný posuv.

OPATŘENÍ

- Zvolte odolnější destičku.

- Snižte řeznou rychlost.

- Použijte destičku s jinou fazetkou a nebo zvyšte posuv na zub.

 

Boční opotřebení řezné hrany

Rovnoměrné opotřebení je upřednostňovanou metodou poškození destičky, protože ji lze snadno předvídat. Nadměrné opotřebení boků řezné hrany zvyšuje řezné síly a přispívá ke špatnému povrchu oborbku. Když dochází k opotřebení nepřijatelnou rychlostí nebo se stává nepředvídatelným jsou klíčové prvky, které je třeba zkoumat, rychlost, posuv, kvalita a geometrie destičky.

POZNÁMKA: Destičky by měly být vyměněny při hrubování = opotřebení boků 0,38 až 0,50 mm a dokončování = opotřebení boků 0,25 až 0,38 mm nebo dříve.

PŘÍČINY

- Špatně zvolená řezná rychlost.

- Špatně zvolený posuv.

- Špatně zvolená jakost.

- Špatně zvolená geometrie destičky.

OPATŘENÍ

- Prví krok. Přepočítejte řeznou rychlost.

- Snižte řeznou rychlost beze změny posuvu na zub.

- Zvyšte posuv na zub.

- Použijte odolnější destičku.

- Použijte povlakovanou destičku, pokud používáte nepovlakovanou.

- Zkontrolujte, zda-li jste vybrali destičku se správnou geometrií.

 

Objevení se více faktorů najednou

Když se běžné opotřebení, štípání hran, tepelné praskliny a vylamování vyskytnou najednou, musí obsluha stroje zjistit základní příčinu problému. Musí být přezkoumány hodnoty posuvu, rychlosti a hloubky řezu. Musí být také přezkoumána celková tuhost systému a zkontrolovat, zda-li se někde nenacházejí uvolněné součásti.

PŘÍČINY

- Špatně zvolená řezná rychlost.

- Špatně zvolený posuv.

- Špatně zvolená jakost.

- Špatně zvolená geometrie destičky.

OPATŘENÍ

- Prví krok. Přepočítejte řeznou rychlost.

- Snižte řeznou rychlost beze změny posuvu na zub.

- Zvyšte posuv na zub.

- Použijte odolnější destičku.

- Použijte povlakovanou destičku, pokud používáte nepovlakovanou.

- Zkontrolujte, zda-li jste vybrali destičku se správnou geometrií.

 

Tato matice vysvětluje specifické oblasti, kde se chovají odlišně povlakované a nepvlakované jakosti karbidu během procesu identifikace závad.

Klíčová slova:

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Vaše osobní údaje budou spravovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.